За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Въпроси и отговори

Въпроси и отговори-1
Въпроси и отговори по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

ОБЩИ

1. Какво означава поземлен имот?
Част от територия /включително и тази, която тайно е покрита с вода/, определена с граници, съобразно правото на собственост.

2. Какво означава урегулиран поземлен имот?
“Урегулиран поземлен имот” или “урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

3. Какво означава неурегулиран поземлен имот?
Неурегулиран поземлен имот е имот, който не е урегулиран с подробен устройствен план.

4. Какво означава територии с особена териториалноустройствена защита?
Територии с особена териториалноустройствена защита са защитените територии за природозащита, за културно-историческа защита, свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово снабдяване и около водоизточниците на минерални води – публична държавна собственост, както и други територии със специфична характеристика, чиито режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони /т.напр. високопланинските и крайграничните територии, морското крайбрежие и др./

5. Какво се включва в понятието “строителни книжа”
Строителни книжа са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

6. Кога строежът се счита законен?
Законен е строеж, за който са издадени строителни книжа и който се изпълнява в съответствие с тях.

7. Кои работи са строителни и монтажни?
Строители и монтажни са работите, чрез които строежите се изграждат, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

8. Какво означава “кота нула”  за строежите?
“Кота нула” или “кота цокъл”, това е нивото на пода на първия надземен етаж /първия или приземен етаж/.

9. ДНСК предприема ли действия по отмяна на подробни устройствени планове и схеми?
Не. В Закона за устройство на територията е  предвиден само съдебен  контрол по законосъобразността на индивидуалните административни актове по устройство на територията, с които се одобряват подробните устройствени планове и схеми.

10. ДНСК предприема ли действия по установяване на вярната имотна граница между съседни поземлени имоти?
ЗУТ и Законът за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ не предвиждат ред за установяване на вярна имотна граница между съседни поземлени имоти от органите на ДНСК. Редът за това е регламентиран в чл.53 от ЗКИР в § 6 от ЗУТ. Налице са две възможности:

А) При наличие на грешка в местоположението на имотната граница и при съгласие на всички заинтересовани собственици, по тяхна молба от службата по кадастъра или от техническата служба /при непредадени от общинската администрация  кадастрални планове в Агенцията по кадастъра/, на място се установяват непълнотите или грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри и се изготвя констативен акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се одобряват със заповед от изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра или от овластен от него началник на служба по кадастъра, или по досегашния ред, предвид разпоредбите на §6 ЗУТ. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство /ЗАП/ пред съответния Окръжен съд.

Б) При наличие на спор относно местоположението на имотната граница, т.е. спор за материално право, същият се решава само по съдебен ред. В този случай непълнотите и грешките в кадастралната карта се отстраняват в съответствие с влязлото в сила съдебно решение.
 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност