За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

21.02.2024

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № БД-1911-3/21.02.2024г.

 

ДО:

„ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ КОМПЛЕКС БАНЯ“ ЕООД,

С УПРАВИТЕЛ

ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ

УЛ. „ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ № 251Е, БИЗНЕС СГРАДА „РИНГ ТАУЪР“, ЕТ. 2

ГР. СОФИЯ       

 

„СТАРТИНГ ПОЙНТ“ ЕООД

С УПРАВИТЕЛ

КРАСИМИР СТАНКЕВ СТОЙЧЕВ

УЛ. „ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ № 251Е, БИЗНЕС СГРАДА „РИНГ ТАУЪР“, ЕТ. 1

ГР. СОФИЯ

 

 

Уведомяваме Ви, че от началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Благоевград е издадена         Заповед № ДК-02-Бл-3/06.02.2024 г. за премахване на строеж: „Брегово укрепване, стоманобетонов праг със савачна врата и стоманобетонова стена“, намиращ се  в имот с идентификатор 02693.87.413 по КК на с. Баня – Селска река (р. Конешница), община Разлог, Област Благоевград, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

Със съдържанието на заповедта, може да се запознаете в РДНСК Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. ”Иван Михайлов” №49 и в ДНСК, с адрес: бул. „Христо Ботев“ № 47, гр. София.

Заповед № ДК-02-Бл-3/06.02.2024 г. подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез РДНСК Благоевград пред Административен съд Благоевград.

        Настоящото съобщение беше публикувано на интернет страницата на ДНСК на 21.02.2024г. и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на §4, ал.2, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

 

 

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност