За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.6.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № СМ-867-03-408/14.05.2013г.

ДО ИВАН ВАСИЛЕВ КАНЕЛОВ
УЛ. „НЕСТОР ИВАНОВ“ №11
ГР. ПЛОВДИВ

    Уведомяваме Ви , че от Началника на ДНСК е издадено възлагателно писмо изх. №СМ-867-03-408/14.05.2013г. за ефективно изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-75/22.03.2011г. на Началника на РДНСК Южен централен район за принудително премахване на строеж: „Масивна плътна ограда”, находящ се в УПИ II-726,727,728,734, кв.93 по плана на с. Павелско, Община Чепеларе, Област Смолян, насрочено за периода от 09.07.2013г. до12.07.2013г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Смолян при РДНСК Южен централен район с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №14.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност