За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.2.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №СД-335/28.01.2013г.

ДО Неизвестен извършител
/на вниманието на физически и юридически лица заявили намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения на територията на гр. Сандански/

    Уведомяваме Ви, че във връзка със строеж „Въздушни електронни съобщителни кабелни мрежи, разположени вертикално и хоризонтално”, в район заключен между улици северозапад-бул.”Св.Св.Кирил и Методий”, североизток ул.”Братя Миладинови” и ул.”Крали Марко”, югоизток- река „Бистрица” и югозапад -бул.”Димитър Солонски” гр.Благоевград e съставен Констативен акт №СД-ТС-1/16.08.2012г. на РО „НСК” Благоевград, с предложение за започване на административно производство по реда на чл. 225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/- за премахване на строежа.
    Въз основа на Констативния акт е издадена Заповед № ДК-02-ЮЗР-334/08.11.2012г. на РДНСК Югозападен район.
    Със съдържанието на Заповед №ДК-02-ЮЗР-334/08.11.2012г. на РДНСК Югозападен район може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград към РДНСК Югозападен район, адрес ул. „Иван Михайлов” № 49, гр. Благоевград.
    Възражения /жалби/ срещу Заповед № ДК-02-ЮЗР-334/08.11.2012г. на РДНСК Югозападен район могат да се подават в 14-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението в сайта на ДНСК София.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност