За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № СМ - 18/19.08.2013 г.

До Бисер Сергеев Балийски,
гр. Смолян , ул. Наталия № 3, блок „Текстилец”, вх. В, ап. 27

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Пристройка към кафе-аперитив”
    Намиращ се в гр. Смолян, кв. Устово, имот № 744, УПИ І-КЖС,кв. 29, /поземлен имот № 925.171 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово /,
    е издадено възлагателно писмо изх. № СМ-249-05-887/05.08.2013 г. от Началника на ДНСК София за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СМ-22/07.07.2009 г. на Началника на РДНСК Смолян/ сега Регионален отдел „НСК”Смолян при РДНСК Южен централен район / за премахване.
    Със съдържанието на възлагателно писмо изх. № СМ-249-05-887/05.08.2013 г. може да се запознаете в Регионален отдел „НСК”Смолян при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Южен централен район, гр. Смолян, бул. България № 14 стая 321.
    Настоящето съобщение беше залепено на строежа и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 1, изречение 2 от ДР на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност