За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2.8.2017 г.

ДО СТЕЛИЯН МИЛКОВ ДИМИТРОВ

Ж.К. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ БЛ. 251 АП. 48
ГР. ВАРНА
С Ъ О Б ЩЕ Н И Е № 9/13.06.2017г.

    Уведомяваме Ви, че за установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за строеж: Пристройка с приобщаване на две тераси и реконструкция на кабинет № 1 /с ид. 10135.3515.752.1.76/, находящ се на 10ти етаж /подпокривен/ в жилищна сграда в УПИ XIII-721,0725, кв. 47, по плана на 16ти м.р. гр. Варна, с административен адрес: ул.“Хан Кубрат“ № 7, гр. Варна е съставен Констативен Акт № 3/13.02.2017г.
    Със съдържанието на Констативен Акт № 3/13.02.2017г. може да си запознаете в сградата на РО НСК-Варна при РДНСК- Североизточен район, бул. „Цар Освободител“ № 76 Г, ет. 7, стая 719
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност