За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.5.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ОС - 468 - 1 / МАЙ 2018 г.

ДО: ИСМАИЛ СЕЛЯМИ МУСТАФА
ФАТМЕ ИСЛЯМ МУСТАФА
Ж. К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ. 1В, ВХ. 4, ЕТ. 3, АП. 7
ГР. Бургас

    Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: „Басейн“, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 8569, местност “Буджака“ с идентификатор 67800.8.569 по кадастралната карта на гр. Созопол са съставени констативни актове №218/08.10.2008г. и №219/08.10.2008г. от инспектори на РДНСК - Бургас и РДНСК - Шумен.
    Същите са във връзка със започнатото административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строежа.
    Констативни актове №218/08.10.2008г. и №219/08.10.2008г. може да ви бъдат връчени в РО НСК - гр. Бургас към РДНСК - Югоизточен район, бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5.
    Възражения по съставениите констативни актове може да се подават в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО НСК/ Бургас при РДНСК - Югоизточен район, бул. ”Стефан Стамболов” №120, ет.5, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност