За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.4.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С12-1207 -00-738/12.04.2016г.

ДО НИКОЛАЙ ПЕНКОВ АНГЕЛОВ
Ж.К.”НАДЕЖДА”,УЛ.”СТАРОЗАГОРСКО
ВЪЗСТАНИЕ ” №34, ВХ. А, ЕТ.4, АП.13, ГР. СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че за строеж : ,,Преустройство и надстрояване на жилищна сграда с подземни гаражи”, находящ се в УПИ VІ-11, кв. 25, м. „ ГГЦ-Зона В-17”, по плана на гр. София, с административен адрес ул. „Враня” № 1, е съставен констативен акт № С12-1207/15.10.15г. от служители на РО НСК София при РДНСК Югозападен район, по реда на чл. 224 от ЗУТ- за спиране на строежа.
    Със съдържанието на констативният акт може да се запознаете в Регионален отдел ”Национален строителен контрол” София при РДНСК Югозападен район, гр. София, ул. ”Алабин” №35.
    Жалби срещу констативния акт могат да бъдат подавани пред Регионален отдел ”Национален строителен контрол” София при РДНСК Югозападен район в 7- дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност