За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.8.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № СТ-21/31.08.2016 г.  

ДО

Йорданка Велкова Динкова

Гр.София, Община Столична

ЖК.Хаджи Димитър №173А

 

Елена Борисова Деянова

Гр.София, Община Столична

Район Студенски секция 016

ул.Константин Игнатов №4

     Уведомяваме Ви, че за строеж : ”Лятна кухня” в УПИ IІ и УПИ I , кв.15, по плана на с.Микрево, Община Струмяни, са съставени Констативен акт № СТ-21-I/16.07.2012г., Констативен акт № СТ-21-II/16.07.2012г. и Констативен протокол № СТ-21/06.11.2015г. на  РОНСК-Благоевград към РДНСК-ЮЗР, за започване на административно производство по реда на чл.225 от ЗУТ за строежа.

     Със съдържанието на горецитираните Констативни актове и Констативен протокол може да се запознаете в РОНСК Благоевград, адрес: гр.Благоевград, ул.“Иван Михайлов” №49 при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югозападен район.

     Жалби срещу Констативните актове и Констативния протокол могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на сайта на ДНСК, пред РОНСК-Благоевград към РДНСК-ЮЗР.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност