За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Ю-619-3/08.08.2013г.

ДО: РОСИЦА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - кв. „Остромила - Беломорски“, ул. „Остромила“ №16, гр. Пловдив

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№Пд-164-05-943/06.08.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-429/15.08.2011г., издадена от Началник РДНСК - Южен централен район за премахване на строеж „Навес дървена конструкция”, находящ се в ПИ №20, кв. „Остромила - Беломорски“, с адм. адрес: ул. „Остромила“ №16, гр. Пловдив, като премахването на строежа следва да се извърши в периода от 10.00 часа на 26.08.2013г. до 17.30 часа на 30.08.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Пловдив при РДНСК Южен централен район, с адрес гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” №47.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност