За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №БЛ-215-2/19.08.2013г.

ДО Славейко Николов Трайков,
ул. „Александър Стамболийски” №29 Б, гр. Благоевград
Емил Николов Трайков,
ул. „Стефан Стамболов”, №63, ет. 3, ап. 9, гр. Благоевград

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№БД-213-06-073/08.08.2013г. на Началник ДНСК София е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЗР-182/26.05.2011г. на Началник РДНСК Югозападен район за премахване на строеж “Зала за консумация и топла връзка към търговски обект - кафе”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-022002, местност Гошевица, кв.22, землище на с. Еленово, Община Благоевград, с извършители Славейко Николов Трайков и Емил Николов Трайков.
    Принудителното премахване на строежа е възложено да се извърши в периода от 10,00часа на 26.08.2013г. до 17,30часа на 03.09.2013г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Благоевград при РДНСК Югозападен район с адрес: гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност