За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ДК-02-ЮЦР-373/17.06.2011г.

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

    Уведомяваме Ви, че за строеж: ”Бунгало“ находящ се в ПИ 000001, ЕКАТТЕ 72802, землище с. Тополчане, община Кърджали, от Началник РДНСК Южен централен район е издадена Заповед №ДК-02-ЮЦР-373/17.06.2011г., на основание чл.225 от ЗУТ за премахване на строежа. Съгласно заповедта извършителят е неизвестен. Същата е съобщена по реда на §4, ал.1 изречение 2 от ДР на ЗУТ, със залепване на Съобщение №Кж-176/02.12.2011г. на строежа и е влязла в законна сила.
    Проведена е процедура по реда на Наредба №13/2001г. на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК и на Закона за обществените поръчки - за избор на изпълнител на принудителното премахване.
    Избрана е фирма изпълнител на принудителното премахване и предстои насрочване на принудителното изпълнение на заповедта.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност