За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.1.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО: Петър Славчев Цанков

    Уведомяваме Ви, че за строеж: : „Жилищна сграда“, находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1261 и извън регулацията на кв.101, землище с. Брестовица с административен адрес: ул. Персенк №19, с. Брестовица , община Родопи, е издадена Заповед № ДК-09-Пд-14/23.11.2012г. на Началника на РО „НСК“ Пловдив при РДНСК ЮЦР за спиране изпълнението на СМР на строеж: „Жилищна сграда“, находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1261 и извън регулацията на кв.101, землище с. Брестовица с административен адрес: ул. Персенк №19, с. Брестовица , община Родопи.
    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в РО „НСК“ Пловдив при РДНСК Южен централен район, с адрес: гр.Пловдив, ул.”Цанко Дюстабанов”47, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа.
   
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14- дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението на интернет - страницата на ДНСК, чрез Началника на РДНСК ЮЦР пред Административен съд, гр.Пловдив.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност