За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.8.2013 г.

ДО АТЧЕГЮЛ ХЮСЕИН НЕДЖИБ

УЛ.”СТЕФАН КАРАДЖА” №39
ГР.ТУТРАКАН, ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

    Относно: принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-СЦР-58/15.05.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Северен централен район /РДНСК-СЦР/ за премахване на незаконен строеж: „Стопанска постройка”, находящ се в урегулиран поземлен имот/УПИ/ №XI-1701, 1702, кв.14 по плана на гр.Тутракан, поземлен имот/ПИ/ с идентификатор№73496.500.1702 по кадастралната карта/КК/ и кадастралните регистри/КР/ на гр.Тутракан, с административен адрес: ул.”Стефан Караджа”, гр.Тутракан, Община Тутракан, Област Силистра
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЖИБ,
   
   
    Уведомяваме Ви, че на 13.08.2013г. от 1030 часа. ще се извърши принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-СЦР-58/15.05.2012г. на Началника на РДНСК-СЦР за премахване на незаконен строеж: „Стопанска постройка”, находящ се в УПИ№XI-1701, 1702, кв.14 по плана на гр.Тутракан, ПИ№73496.500.1702 по КК и КР на гр.Тутракан, с административен адрес: ул.”Стефан Караджа”, гр.Тутракан, Община Тутракан, Област Силистра.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност