За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.7.2022 г.

   

СЪОБЩЕНИЕ

    ДО
    Н. Г. М.
    бул. „Св. П. Евт.“ №155, вх. Б, ет.7, ап.107
    гр. Ст. З.
   
    Относно: Покана за доброволно плащане на влязло в сила Наказателно постановление
   
    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № Сл-11/22.07.2020г. на Началника на Регионална дирекция национален строителен контрол (РДНСК)-Сливен, Ви е наложена глоба в размер 100 (сто) лв. в полза на Държавния бюджет и Ви се отправя писмена покана за доброволно плащане. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в РДНСК - Сливен, с адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, ет. 3, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения в съобщението срок, при неявяване от Ваша страна, поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписката и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а РДНСК - Сливен ще изпрати наказателното постановление в Националната агенция за приходите за принудително събиране на наложената глоба в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност