За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.5.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО „АРИЕЛ-ТН“ЕООД

ЕИК: 106517564,, УЛ.„АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“ № 11,ВХ.1,ЕТ.1,АП.1
ГР.СОФИЯ, П.К.1756

    Относно: Покана за доброволно плащане на влязло в сила Наказателно постановление.
    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено наказателно постановление № Вр-23-ДНСК- 99/14.11,2019г. на заместник -началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/, с която на „АРИЕЛ-ТН“ЕООД е наложена имуществена санкция в полза на Държавния бюджет в размер на 10 000(десет хиляди лева), Ви се отправя покана за доброволно плащане. Със съдържанието на поканата може да се запознаете в Централно управление в ДНСК в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписката и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а ДНСК ще изпрати наказателното постановление в Националната агенция по приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност