За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


09.11.2023 г.

ДО:
СВЕТЛА А. ШУМАНКОВА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №83, ЕТ.2, АП.7 ГР. ВАРНА
ДИНКО М. ШУМАНКОВ УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №83, ЕТ.2, АП.7 ГР. ВАРНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Писмо изх.№ РА-801-00-703/01.08.2023г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна

     С писмо изх.№ РА-801-00-703/01.08.2023г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна, на основание чл.221, ал.5, т.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), е указано на Светла Шуманкова и Динко Шуманков да представят становища от проектанти с пълна проектантска правоспособност по отношение на разрешеното с РС №75/11.08.2014г. строителство, както и актуално становище от „Геозащита“ ЕООД – Варна за строеж: „Еднофамилна вилна сграда и подпорна стена поемаща свлачищен натиск“, находящ се в ПИ 1997 (с ид.10135.5549.1997), по плана на СО „Прибой“, землище Галата, гр. Варна.

С пълното съдържание на писмо изх.№ РА-801-00-703/01.08.2023г. на началника на РДНСК – Варна, може да се запознаете в РДНСК – Варна с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №76Г, стая 703, от 9.00 часа до 15.30 часа, в седемдневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

     След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна, съобщението ще се счита за редовно връчено на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност