За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2023

БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА
НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Показатели § и §§ ЗДБРБ 2023г.
  А   1
       
І. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 4 500 000
       
 1. Данъчни приходи   0
 2. Неданъчни приходи   4 500 000
 2.1. Приходи и доходи от собственост 24-00  
 2.2. Държавни такси 25-00 3 950 000
 2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 550 000
 2.4. Други неданъчни приходи 36-00  
 2.5. Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) 37-00  
       
ІІ. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 14 628 000
       
 1. Текущи разходи   14 312 600
1.1. Персонал   10 605 500
1.1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 7 799 500
1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 308 000
1.1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 2 498 000
 1.2. Издръжка и други текущи разходи   3 707 100
1.2.1. Издръжка 10-00 3 572 100
1.2.2. Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 135 000
1.2.3. Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00  
1.2.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00  
 2. Капиталови разходи, в т.ч.   315 400
   Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00  
   Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 300 000
   Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 15 400
   Придобиване на земя 54-00  
       
  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
  Щатни бройки   401
       
ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 10 128 000
       
3.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 30-31 10 128 000
       - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 31-10 10 128 000
3.2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 62-00 0
   - предоставени трансфери (-) 62-02  
       
ІV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ. + ІІІ.) 04 0
      0
V. ФИНАНСИРАНЕ  05 0

 

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2023 г.
    (отчетен период)
2100.02.03 - Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
Разходи по бюджетната програма Закон 2023 Уточнен план 2023 г. Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) към към към към
  31 март 2023 г. 30 юни 2023 г. 30 септември 2023 г. 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 2 706 689 5 338 605 0 0
от тях за:            
Персонал     2 312 613 4 534 565    
Издръжка     394 076 804 040    
Капиталови разходи            
             
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях:            
..............................            
..............................            
             
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 0 2 706 689 5 338 605 0 0
             
Численост на щатния персонал     318 317    
Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието й се посочва и класификационният й код съгласно  Решение № 52 на Министерския съвет от 2022 г.
Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ
Разходи по бюджетните програми Закон 2023 Уточнен план 2023 г. Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) към към към към
  31 март 2023 г. 30 юни 2023 г. 30 септември 2023 г. 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 2 706 689 5 338 605 0 0
от тях за:            
Персонал     2 312 613 394 076    
Издръжка     394 076 804 040    
Капиталови разходи            
             
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях:            
..............................            
..............................            
             
Общо разходи по бюджета (I+II)     2 706 689 5 338 605    
             
Численост на щатния персонал     318 317    

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност