За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2012

І.Отчет на приходите по бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2012 г.
  Наименование на прихода Закон  Уточнен  Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева) 2012 план към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
             
  Данъчни приходи 0 0 0 0 0 0
               
  Неданъчни приходи 3 587 700 3 587 700 1 659 263 4 813 874 5 953 537 0
  Приходи и доходи от собственост     770 1 539 2309  
  Глоби, санкции и наказателни лихви 475 700 475 700 305 849 1 028 268 1 153 274  
  Други неданъчни приходи     264 2 540 2959  
  Държавни такси 3 112 000 3 112 000 1 352 380 3 781 527 4 794 995  
  Съдебни такси            
  Внесен ДДС и други данъци върху продажбите            
  Приходи от концесии            
  Постъпления от продажби на нефинансови активи            
  Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната            
  Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина            
  Общо 3 587 700 3 587 700 1 659 263 4 813 874 0 0
ІІ.Отчет на разходите по бюджета на Дирекция за национален строителен контрол за 2012 г.
Наименование на политиките и програмите Закон 2012 Уточнен план Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева)   към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
           
 Политика 2                                                                    Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично- частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти 6 308 159 6 338 187 1 625 221 3 547 087 5 333 526 0
Програма 4 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството» 6 308 159 6 338 187 1 625 221 3 547 087 5333526  
Общо разходи: 6 308 159 6 338 187 1 625 221 3 547 087 0 0
ІІІ.Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2012 г.
по Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
Разходи по програмата Закон  Уточнен план Отчет  Отчет  Отчет  Отчет 
(в лева) 2012   към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи 6 308 159 6 338 187 1 625 221 3 547 087 5 333 526 0
от тях за:            
Персонал 5 369 662 5 399 690 1 173 629 2 607 102 3852372  
Издръжка 817 375 817 375 451 592 930 984 1472153  
Лихви            
Капиталови разходи 121 122 121 122   9 001 9001  
Членски внос            
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:            
Издръжка            
Лихви            
Капиталови разходи            
Общо разходи (I+II) 6 308 159 6 338 187 1 625 221 3 547 087 5 33 526 0
             
Численост на щатния персонал 419 419 396 400    

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност