За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2020

БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Показатели § и §§ ЗДБРБ 2020г.
  А   1
       
І. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 4 378 500
       
 1. Данъчни приходи   0
 2. Неданъчни приходи   4 378 500
 2.1. Приходи и доходи от собственост 24-00  
 2.2. Държавни такси 25-00 3 913 200
 2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 465 300
 2.4. Други неданъчни приходи 36-00  
 2.5. Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) 37-00  
       
ІІ. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 9 102 900
       
 1. Текущи разходи   8 902 900
1.1. Персонал   6 882 800
 1.2. Издръжка и други текущи разходи   2 020 100
1.2.1. Издръжка, в т.ч. 10-00 1 885 100
  разходи за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии   79 100
1.2.2. Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 135 000
1.2.3. Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00  
1.2.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00  
 2. Капиталови разходи, в т.ч.   200 000
  разходи за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии    
       
  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
  Щатни бройки   401
       
ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 4 724 400
       
3.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 30-31 4 724 400
       - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 31-10 4 724 400
3.2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 62-00 0
   - предоставени трансфери (-) 62-02  
       
ІV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ. + ІІІ.) 04 0
      0
V. ФИНАНСИРАНЕ  05 0

 

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2020 г.
    (отчетен период)
2100.03.01 - Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
Разходи по бюджетната програма Закон 2020 Уточнен план 2020 г. Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) към към към към
  31 март 2020 г. 30 юни 2020 г. 30 септември 2020 г. 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 9 102 900 9 930 400 1 766 831 3 337 760 6 553 139 9 824 387
от тях за:            
Персонал 6 882 800 7 717 845 1 422 762 2 777 906 5 114 203 7 620 860
Издръжка 2 020 100 1 877 803 344 069 559 854 1 104 461 1 854 769
Капиталови разходи 200 000 334 752     334 475 348 758
             
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях:            
..............................            
..............................            
             
Общо разходи по бюджета (I+II) 9 102 900 9 930 400 1 766 831 3 337 760 6 553 139 9 824 387
             
Численост на щатния персонал 401 401 297 299 315 316
Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието й се посочва и класификационният й код съгласно  Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.
Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ
Разходи по бюджетните програми Закон 2020 Уточнен план 2020 г. Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) към към към към
  31 март 2020 г. 30 юни 2020 г. 30 септември 2020 г. 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 9 102 900 9 930 400 1 766 831 3 337 760 6 553 139 9 824 387
от тях за:            
Персонал 6 882 800 7 717 845 1 422 762 2 777 906 5 114 203 7 620 860
Издръжка 2 020 100 1 877 803 344 069 559 854 1 104 461 1 854 769
Капиталови разходи 200 000 334 752     334 475 348 758
             
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях:            
..............................            
..............................            
             
Общо разходи по бюджета (I+II) 9 102 900 9  930 400 1 766 831 3 337 760 6 553 139 9 824 387
             
Численост на щатния персонал 401 401 297 299 315 316

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност