За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2021

Показатели § и §§ ЗДБРБ 2021г. Право на разход по чл. 106, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г. - 95% 
  А   1 2
         
І. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 1 4 574 000 4 574 000
         
1. Данъчни приходи   0 0
2. Неданъчни приходи   4 574 000 4 574 000
2.1. Приходи и доходи от собственост 24-00    
2.2. Държавни такси 25-00 4 108 700 4 108 700
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 465 300 465 300
2.4. Други неданъчни приходи 36-00    
2.5. Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) 37-00    
         
ІІ. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 2 11 097 600 10 542 700
         
1. Текущи разходи   10 882 300 0
1.1. Персонал   8 877 500 0
1.1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 01-00 6 502 400  
служебни правоотношения
1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 328 100  
1.1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 2 047 000  
1.2. Издръжка и други текущи разходи   2 004 800  
1.2.1. Издръжка, в т.ч. 10-00 1 869 800  
  разходи за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии   92 900  
1.2.2. Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 135 000  
1.2.3. Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00    
1.2.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00    
2. Капиталови разходи, в т.ч.   215 300 0
  разходи за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии   215 400  
  Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00    
  Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 200 000  
  Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 15 300  
  Придобиване на земя 54-00    
  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ      
  Щатни бройки   401 401
         
ІІІ. ТРАНСФЕРИ 3 6 523 600 5 968 700
         
3.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 30-31 6 523 600 5 968 700
       - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 31.окт 6 523 600 5 968 700
3.2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 62-00 0 0
  - предоставени трансфери (-) 62-02    
         
ІV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ. + ІІІ.) 4 0 0
      0 0
V. ФИНАНСИРАНЕ  5 0 0

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.09.2021 г.
    (отчетен период)
2100.03.01 - Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
Разходи по бюджетната програма Закон 2021 Уточнен план 2021 г. Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) към към към към
  31 март 2021 г. 30 юни 2021 г. 30 септември 2021 г. 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 11 097 600 10 937 990 2 637 306 5 690 891 8 194 722 10566622
от тях за:            
Персонал 8 877 500 8 882 666 2 101 674 4 217 695 6 540 461 8576892
Издръжка 2 004 800 1 840 024 535 632 1 404 252 1 583 917 1919386
Капиталови разходи 215 300 215 300   68 944 70 344 70344
             
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях:            
..............................            
..............................            
             
Общо разходи по бюджета (I+II) 11 097 600 10 937 990 2 637 306 5 690 891 8 194 722 10566622
             
Численост на щатния персонал 401 401 313 314 313 316
Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието й се посочва и класификационният й код съгласно  Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.
Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ
Разходи по бюджетните програми Закон 2021 Уточнен план 2021 г. Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) към към към към
  31 март 2021 г. 30 юни 2021 г. 30 септември 2021 г. 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 11 097 600 11 097 600 2 637 306 560 891 8 194 722 10566622
от тях за:
Персонал 8 877 500 8 877 500 2 101 674 4 217 695 6 540 461 8576892
Издръжка 2 004 800 2 004 800 535 632 1 404 252 1 583 917 1919386
Капиталови разходи 215 300 215 300 68 944 70 344 70344
             
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях:            
..............................            
..............................            
             
Общо разходи по бюджета (I+II) 11 097 600 11 097 600 2 637 306 560 891 8 194 722 10566622
             
Численост на щатния персонал 401 401 313 314 313 316

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност