За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2015

Отчет на приходите по бюджета

 
БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА
НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Показатели § и §§ ЗДБРБ 2015 г.
  А   1
       
І. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 7 840 000
       
 1. Данъчни приходи   0
 2. Неданъчни приходи   7 840 000
 2.1. Приходи и доходи от собственост 24-00  
 2.2. Държавни такси 25-00 6 093 300
 2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 1 746 700
 2.4. Други неданъчни приходи 36-00  
 2.5. Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) 37-00  
 2.6. Приходи от концесии 41-00  
 3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 45-00  
       
ІІ. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 7 312 500
       
 1. Текущи разходи   7 262 500
1.1. Персонал   5 370 000
 1.2. Издръжка   1 892 500
1.2.1. Издръжка 10-00 1 842 500
1.2.2. Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 50 000
1.2.3. Лихви   0
  Лихви по вътрешни заеми 29-00  
1.2.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00  
 2. Капиталови разходи   50 000
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 51-54 50 000
2.2. Капиталови трансфери 55-00  
       
  НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    
  Щатни бройки   421
     по трудови правоотношения   37
     по служебни правоотношения   384
  Средна месечна работна заплата   769
       
ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 -527 500
       
3.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 30-31 -527 500
       - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 31-10  
       - възстановени трансфери за ЦБ (-/+) 31-20 -527 500
3.2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 62-00 0
   - предоставени трансфери (-) 62-02  
3.3. Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма 64-00 0
       - предоставени трансфери (-) 64-02  
       
ІV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)        (І. - ІІ. + ІІІ.) 04 0
      0
V. ФИНАНСИРАНЕ  05 0

Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

7840000

7840000

6328717

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

7840000

7840000

6328717

Приходи и доходи от собственост

 

 

2696

Държавни такси

6093300

6093300

5871636

Глоби, санкции и наказателни лихви

1746700

1746700

777276

Други

 

 

-322891

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

 

 

Отчет на разходите по бюджетните програми

2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

7312500

7473590

7401330

 

   Персонал

5370000

5400014

5390512

 

   Издръжка

1892500

2023576

1961218

 

   Капиталови разходи

50000

50000

49600

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

7312500

7473590

7401330

 

   Персонал

5370000

5400014

5390512

 

   Издръжка

1892500

2023576

1961218

 

   Капиталови разходи

50000

50000

49600

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

318238

 

   Персонал

 

 

19514

 

   Издръжка

 

 

88724

 

   Капиталови разходи

 

 

210000

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1. проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на ДНСК, чрез въвеждане на електронни услуги“, договор с рег. № 13-31-26/14.04.2014 г.

 

 

240 890,00

 2.2

2.1. проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, договор с рег.№А13-22-14/14.04.2014 г. по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“

 

 

77348

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

 

 

 

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

 

 

 

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

421

421

396

 

Численост на извънщатния персонал

7

7

6

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите

 

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.12.2015 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*

Наименование на областта на политика /бюджетната програма

Закон 2015/

Уточнен

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

ПМС № 8 от 2015 г.

План 2015 г.

към

към

към

към

 

 

31март 2015 г.

30 юни 2015 г.

30 септември 2015 г.

31 декември 2015 г.

2100.03.00

Политика в областта на подобряване на инвесиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството

7262500

7473590

1712198

3433289

4927646

7401330

1.3.2100

Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

7262500

7473590

1712198

3433289

4927646

7401330

хxxx.xx.xx

Бюджетна програма .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хxxx.xx.xx

Политика в областта на ...............

 

 

 

 

 

 

хxxx.xx.xx

Бюджетна програма.........

 

 

 

 

 

 

хxxx.xx.xx

Бюджетна програма.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хxxx.xx.xx

Бюджетна програма „Администрация“

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

 

 

 

 

 

 

* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

 

към 31.12.2015 г.

 

(отчетен период)

 

2100.03.01 - Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

 

Разходи по бюджетната програма

Закон 2015/

Уточнен

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

 

(в лева)

ПМС № 8 от 2015 г.

План 2015 г.

към

към

към

към

 

 

 

 

31март 2015 г.

30 юни 2015 г.

30 септември 2015 г.

31 декември 2015 г.

 

I. Ведомствени разходи по бюджета

7262500

7473590

1712198

3433289

4927646

7401330

 

от тях за:

 

 

 

 

 

 

 

Персонал

5370000

5400014

1461450

2687349

4009425

5390512

 

Издръжка

1892500

2023576

250748

745940

918221

1961218

 

Капиталови разходи

50000

50000

0

0

0

49600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

 

 

 

 

 

от тях за:

 

 

 

 

 

 

 

..............................

 

 

 

 

 

 

 

..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

421

421

396

396

378

396

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност