За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Анализ на анкетните карти 2017 г.

Анализ на анкетните карти

Анализ на данните от анкетните карти „относно взаимодействието на служители в ДНСК с гражданите“ и анкетните карти „относно корупция в системата на ДНСК“, подадени в Център за обслужване на клиенти /ЦОК/ на ДНСК от 01.01.2017 г. – 28.07.2017 г.

 

 

            Анкетните карти, попълнени в ЦОК на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) обхващат две основни направления от общуването на служителите на ДНСК с гражданите, като следва:

-          Взаимодействие на служителите в ДНСК с гражданите;

-          Корупция в системата на ДНСК.

Анализът е направен, съгласно утвърдените правила, като обработката на получените данни от анкетните карти, спомага за изследване удовлетвореността на гражданите, за определяне на проблеми по взаимодействието и решения за тяхното отстраняване и подобряване.

Получените данни спомагат за доказване доколко е подходяща и ефикасна системата за управление на качеството и да се оцени възможността за нейното подобряване.

В ДНСК за периода са съставени два броя констативни протоколи от служители на ДНСК. Към протоколите са приложени 7 броя анкетни карти от провежданите анкети от кутията за анкети в центъра за обслужване на клиенти в Централно управление на ДНСК, както следва:

-          Анкети за удовлетвореността от взаимодействието на гражданите със служителите на ДНСК –  3 броя;

-          Анкети, относно корупция в системата на ДНСК – 4 броя.

От прегледа на получените анкетни карти е установено, че пет от анкетните карти са попълнени от физически лица, и две от юридически лица, което води до извода, че представителите на юридическите лица са по-малко склонни да изразят своето мнение за качеството на обслужването.

Всички подадени анкетни карти са анонимни.

Анкети за удовлетвореността на гражданите от взаимодействието със служителите на ДНСК.

За периода са получени общо 3 броя анкетни карти.

При посещенията гражданите са обслужвани два пъти от служители на експертно ниво, а в третия случаи от технически персонал.

Анкетираните посочват, че посещават дирекцията съответно „няколко пъти годишно“, „всеки месец“ и „един-два пъти годишно“.

В два от случаите е изразено мнение, че гражданите лесно намират центъра за обслужване и служител, който да ги обслужи.

В един случай е посочено, че трудно осъществяват връзка с посочения телефон на ЦОК.

Служителите, обслужвали гражданите са се отнесли точно, показали са също и необходимите компетентности, знания и внимание при обслужването.

Във връзка с оказване на необходимото съдействие от страна на служителите за решаване на поставените проблеми и въпроси, са дадени отговори, че служителите са извършили необходимите действия, разяснили са и са помогнали на гражданите за отстраняване на допуснати пропуски.

Анкети, относно корупция в системата на ДНСК.

За периода са получени 4 броя анкетни карти, при прегледа на които е установено следното:

Получени са 4 броя анонимни анкетни карти. В две от анкетните карти е изразено мнение, че няма впечатления за наличие на корупция в системата на ДНСК. В две от тях е изразено мнение, че не е поискан подкуп, и че подадените документи са напълно изрядни.

Съгласно дадените отговори, изразените впечатления на физическите и юридическите лица в анкетните карти, подадени в ЦОК са, че в ДНСК няма корупция.

На въпроса, как биха реагирали ако им бъде поискан подкуп или станат

свидетел на даден или приет подкуп в един от отговорите е посочено, че ще уведомят ръководството на ДНСК, а в останалите –органи за борба с корупцията.

            Във връзка с гореизложените констатации от анализа на получените анкетни карти, е видно, че при обслужване на гражданите е проявено необходимото внимание и компетентност, нивото на взаимодействие на гражданите със служителите на ЦОК в ДНСК е много добро и е съгласно утвърдените стандарти, както и че гражданите имат доверие в ръководството на ДНСК.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност