За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Коментари, похвали, оплаквания

Коментари, похвали, оплаквания Целта на ДНСК е да осигурим предоставянето на отзивчивo, прозрачно и ефективно изпълнение на нашите задължения. Ние ценим еднакво както Вашите похвали, така и Вашите критични коментари, които ще ни помогнат в процеса на непрекъснато усъвършенстване на нашата работа.
 • Коментари – ние непрекъснато търсим начини за подобряване на административното обслужване. Вие може да имате конкретни идеи как да стане това и ние ще се радваме да получим Вашите коментари.
 • Похвали – Когато нещата вървят добре в обществото съществува нагласата да не се изказват благодарности и похвали. Бихме искали да получаваме от Вас информация, когато сте били доволни от начина на обслужване в ДНСК и регионалните й подразделения.
 • Оплаквания – ние се стремим да нямате поводи за оплаквания. Въпреки това, понякога може да не сте доволни от начина на обслужване. Нашата цел е да подобрим нещата колкото е възможно по-бързо.
Формуляр за коментари, похвали и оплаквания
Повече информация за коментари и похвали
Повече информация за оплаквания

Обръщаме внимание, че Вашите коментари и оплаквания, изпратени по е-майл, ще бъдат вземани предвид само за нуждите на усъвършенстване и ускоряване на процедурата по обслужването в ДНСК. Действащото в момента в България законодателство (Закон за електронния документ и електронния подпис) не регламентира статута на електронния документ в съдебната система, както и работата на администрацията с жалби в електронна форма на този етап. Поради това, във всички случаи, в които се засягат Ваши права и законни интереси от действия, бездействия или актове на администрацията, ние Ви съветваме да се ползвате от законното си право да подавате писмени жалби пред горестоящия административен орган или пред съда.

Коментари и похвали

Вашите коментари, предложения и похвали ще помогнат на служителите от ДНСК постоянно да усъвършенстват начина си на работа.

Вашите коментари и похвали играят съществена роля за развитието на нашите служители и за качеството на дейността ни.

Ако искате да направите коментари или да отправите похвала или благодарност за начина, по който сте обслужен в ДНСК, моля попълнете този формуляр, който ще бъде предоставен до съответния ръководител и служители.

Оплаквания

Моля да ни уведомите в случаите, в които не сте доволни от начина, по който сте обслужени в ДНСК.

Ако желаете, може да подадете оплакване, като попълните предложения от нас формуляр.

За какво мога да подам оплакване?

Вашето оплакване може да се отнася до проявена грубост, невъзпитание или неуважение, - т.е всичко, което може да доведе до това Вие да сте неудовлетворени от начина на обслужване и поведение на служителите от ДНСК. Вие може да подадете оплакване ако:

 • Ние не сме се отнесли към Вас учтиво или безпристрастно
 • Ние не сме предприели дадено действие, което е могло да бъде предприето
 • Ние сме предприели неправилни действия
Тази процедура не се отнася за всички видове оплаквания. За някои видове оплаквания е предвиден специален ред и допълнителни изисквания, например:
 • Когато са в сила специални законови процедури
 • Когато е в сила съдебна процедура
 • Когато искате да подадете жалба:
  • свързана с издаването на строителни книжа
  • за незаконно строителство и незаконосъобразно ползвани строежи
  • срещу заповеди за спиране на незаконни строежи, заповеди за забрана ползване на неприети строежи и забрана на достъпа до тези строежи
  • срещу отказ да Ви бъде издаден лиценз за строителен надзор или удостоверение за технически контрол

Обръщаме внимание, че ако с действията или бездействията си служители на ДНСК са засегнали Ваши права или интереси, Вие имате законовото право да подадете писмена жалба в ДНСК в седемдневен срок. Повече информация за жалбите ще намерите на нашата страница.

По какъв начин мога да подам оплакване?

Вие можете да подадете оплакване както писмено (с писмено заявление, по пощата, по факс или е-майл), така и устно - в "Центъра за обслужване на клиенти" или в приемен ден пред Началника на ДНСК или Заместник-Началника на ДНСК. И в двата случая ще Ви бъде обърнато необходимото внимание.

В случай че Вашето оплакване не е от компетентността на ДНСК, ние своевременно ще Ви уведомим за това.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност