За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Визия

Визия

Всяка държава е длъжна да се грижи за живота, здравето и безопасността на гражданите си. Нещо повече - да ги гарантира. Това е основна нейна функция.

В отрасъл строителство, начинът да се постигне това е чрез ясни и строги системи за контрол по време на целия инвестиционен процес - от постъпване на заявлението за одобряване на инвестиционни проекти до получаване на разрешение за ползване.

Действащата нормативна база в областта на устройството на територията регламентира задачите и функциите на ДНСК, като основен държавен орган на изпълнителната власт, който следи за законосъобразността на строителството от неговия начален момент – проектирането на един строеж, преминава през самото строителство и приключва с дейността по разрешаване ползването на вече завършения и годен за експлоатация, обект.

ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи, контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство, съответствието на строежите с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към строежите.

Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност